Obchodní podmínky

Provozovatel portálu Carismo

Hollar Ventures s.r.o.
sídlem Jindřicha Plachty 1092/24, Praha 5
IČ: 04337964
DIČ: CZ 04337964

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 246073

OBSAH PODMÍNEK

Tyto podmínky služby Carismo tvoří jeden celek rozdělený na následující části:

 1. Obecná ustanovení
 2. Pravidla pro Dodavatele
 3. Pravidla pro Poptávající
 4. Společná ustanovení
 5. Pravidla ochrany osobních údajů
 6. Autorskoprávní ujednání
 7. Cookies
 8. Závěrečná ustanovení
 

1. Obecná ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky služby Carismo (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti Poptávajících a Dodavatelů vznikající v souvislosti s užíváním služby Carismo, která umožňuje Poptávajícím zadat zdarma na Portále Carismo svojí poptávku na koupi Motorového vozidla, nájem Motorového vozidla ve formě operativního leasingu, servis Motorového vozidla a další obdobné služby a Dodavateli umožňuje reagovat na tuto poptávku podáním nabídky na prodej Motorového vozidla, nebo poskytnutí jiných obdobných služeb (dále jen „Služba Carismo“). Provozovatel Služby Carismo vytváří příležitosti k uzavření příslušných zejména kupních smluv, ale v žádném případě není přímým prodejcem Motorových vozidel nebo jinou smluvní stranou a ani nevstupuje do smluvního vztahu mezi Poptávajícím a Dodavatelem.

 2. Využitím služby Carismo Dodavatel i Poptávající udělují souhlas s těmito Podmínkami a zavazují se jimi řídit, nebylo-li mezi stranami výslovně dohodnuto jinak. Dodavatel a Poptávající mají možnost se s těmito Podmínkami předem seznámit a jejich odsouhlasení je předpokladem využití služby Carismo.

 3. Dodavatel i Poptávající souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při využití služby Carismo. Náklady jim vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí sami.

Služba Carismo probíhá tímto způsobem:

 1. Poptávající zadá na Portál Carismo poptávku, tedy svoje požadavky a preference pro nákup Motorového vozidla nebo poskytnutí jiné obdobné služby.

 2. Dodavatelé zašlou Poptávajícímu své nabídky na prodej Motorového vozidla nebo poskytnutí jiné obdobné služby tak, aby nabídky odpovídaly požadavkům a preferencím uvedeným v poptávce Poptávajícího. V případě prodeje by součástí nabídky Dodavatele měla být prodejní cena, datum dodání motorového vozidla, informace o případných dalších nákladech a další údaje níže uvedené v těchto Podmínkách.

 3. V případě, že má Poptávající zájem o nabídku konkrétního Dodavatele, kontaktuje Dodavatele na e-mailový nebo telefonický kontakt uvedený v nabídce. Kontaktování Dodavatele nezavazuje Poptávajícího k uzavření kupní či jiné smlouvy.

 4. Následně dojde k jednání mezi Dodavatelem a Poptávajícím, jehož výsledkem může být uzavření kupní smlouvy na prodej Motorového vozidla či jiné obdobné smlouvy.

 5. Pokud se Poptávající rozhodne využít nabídky Dodavatele, vstupuje do smluvního závazku s Dodavatelem, nikoliv s Provozovatelem Portálu Carismo.

 6. Provozovatel Portálu Carismo negarantuje Poptávajícím počet zaslaných nabídek ze strany Dodavatelů. Provozovatel Portálu Carismo zároveň negarantuje Dodavatelům, že jejich nabídka bude realizována.

Definice pro účely těchto Podmínek

„Portál Carismo“ – webový portál dostupný na webové stránce www.carismo.cz.

„Služby Provozovatele Portálu Carismo“ – Služba Carismo a další související služby, jejichž aktuální nabídka a přesná specifikace i cena je vždy uvedena na Portálu Carismo. Provozovatel Portálu Carismo je oprávněn rozšířit anebo zúžit rozsah Služeb Poskytovatele Portálu Carismo. O této skutečnosti není Provozovatel Portálu Carismo povinen Dodavatele ani Poptávající informovat.

„Dodavatel“ – fyzická osoba podnikající na základě živnostenského nebo jiného oprávnění, právnická osoba nebo jiný subjekt mající přidělené identifikační číslo na území České republiky, který podává prostřednictvím Portálu Carismo Poptávajícím nabídky na prodej Motorového vozidla či poskytnutí jiných obdobných služeb.

„Poptávající“ – fyzická nebo právnická osoba, která podá na portálu Carismo poptávku na koupi Motorového vozidla či poskytnutí jiných obdobných služeb a má zájem o zasílání nabídek Dodavatelů, případně po řádné registraci má zájem na využití dalších služeb nabízených Provozovatelem Portálu Carismo.

„Motorové vozidlo“ – jednostopý nebo dvoustopý motorový dopravní prostředek určený k přepravě na pozemních komunikacích.

 

2. Pravidla pro Dodavatele

 1. Dodavatel má možnost se prostřednictvím registračního formuláře dostupného na Portále Carismo registrovat za účelem využití Služeb Poskytovatele Portálu Carismo. Podmínkou plného využití Služeb Poskytovatele Portálu Carismo ze strany Dodavatele je kromě registrace uzavření smlouvy o zprostředkování mezi Dodavatelem a Poskytovatelem Portálu Carismo prostřednictvím administrativního rozhraní Portálu Carismo nebo uzavření písemné smlouvy o zprostředkování mezi Dodavatelem a Poskytovatelem Portálu Carismo.

 2. Podávat nabídky na prodej Motorového vozidla nebo poskytnutí jiných obdobných služeb Poptávajícím je umožněno pouze registrovaným Dodavatelům.   

 3. Dodavatel je povinen poskytovat Provozovateli Portálu Carismo pravdivé a úplné údaje požadované při registraci. Při uvedení nepravdivých a/nebo neúplných údajů nese Dodavatel veškerou odpovědnost za škodu tímto způsobenou. Provozovatel Portálu Carismo neodpovídá za zneužití jakýchkoliv údajů zveřejněných na Portále Carismo.

 4. Dodavatel je povinen informovat Provozovatele Portálu Carismo o změnách, které mohou ovlivnit platnost registrace na Portále Carismo. Dále je povinen informovat Provozovatele o změně kontaktů a kontaktní osoby jednající za Dodavatele. Provozovatel Portálu Carismo je oprávněn obrátit se na Dodavatele za účelem ověření aktuálnosti, resp. správnosti poskytnutých údajů. Údaje, u nichž bude existovat opodstatněná pochybnost o jejich správnosti, budou blokovány s tím, že pokud je nebude možné opravit nebo ověřit, popř. by takováto oprava nebo ověření bylo spojeno s neúměrnými náklady nebo obtížemi, dojde k jejich likvidaci.

 5. Dodavatelé jsou povinni chránit si svá přístupová hesla. V případě ztráty či jeho zneužití jsou povinni ihned informovat Provozovatele Portálu Carismo tak, aby mohl přijmout přiměřená opatření. Provozovatel Portálu Carismo však nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku ztráty nebo zneužití přístupových údajů Dodavatele.

 6. Po provedení registrace obdrží Dodavatel na e-mailovou adresu, kterou uvedl při registraci, přístupové údaje do administračního rozhraní Portálu Carismo a svému účtu na Portále Carismo.

 7. Dodavatel souhlasí, aby se jím poskytnuté údaje při registraci automaticky zveřejnili v katalogu Dodavatelů na Portálu Carismo.

 8. Provozovatel zveřejní na účtu Dodavatele v administrativním rozhraní Portálu Carismo návrh smlouvy o zprostředkování. Smlouva o zprostředkování mezi Dodavatelem a Provozovatelem je uzavřena v okamžiku přijetí návrhu smlouvy o zprostředkování ze strany Dodavatele, tzn. v okamžiku, kdy Dodavatelem stiskne na svém účtu v administrativním rozhraní Portálu Carismo „Přijímám návrh“.

 9. Dodavatel bere na vědomí, že smluvní vztah s Provozovatelem Portálu Carismo ho neopravňuje k označování jeho výrobků nebo jejich částí jménem, ochrannou známkou, názvem produktu Provozovatele Portálu Carismo nebo jiným obdobným způsobem.

 10. Dodavatel je srozuměn se skutečností, že může využít Službu Carismo pouze pro účely, ke kterému je určena. Dodavatel není v žádném případě oprávněn využívat Službu Carismo jiným způsobem, zejména za účelem monitoringu počtu poptávek Poptávajících, sbírání kontaktů a jejich použití jinak než k zaslání nabídky Poptávajícím, k účelům konkurenčním vůči službě Provozovatele Portálu Carismo, k porušování právních předpisů anebo dobrých mravů, k jinému vytěžování databáze, než pro svoje osobní účely, dalšímu šíření poptávek či jiných částí databáze Portálu Carismo a k jiným závadným účelům. Dodavatel není oprávněn zasílat Poptávajícím bez jejich výslovného souhlasu nevyžádaná obchodní sdělení, ledaže by to umožňovaly právní předpisy.

 11. Po provedení registrace a uzavření smlouvy o zprostředkování budou Dodavateli zasílány na jeho e-mailovou adresu poptávky Poptávajících. Dodavatel není oprávněn poptávky Poptávajících dále upravovat, kopírovat, šířit, zveřejňovat, poskytovat, licencovat, převádět apod. Informace, které Dodavatel obdrží, slouží pouze k vytvoření nabídky pro Poptávajícího, zaslání nabídky Poptávajícímu a navázání spolupráce s Poptávajícím. V případě, že Dodavatel použije zaslané poptávky v rozporu s ustanovením předchozích vět tohoto odstavce Podmínek, zavazuje se zaplatit Provozovateli Portálu Carismo smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každou takto užitou jednotlivou poptávku Poptávajícího. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od okamžiku, kdy Dodavatel obdrží písemnou výzvu Provozovatele Portálu Carismo k jejímu uhrazení. Provozovatel Portálu Carismo si v takovém případě vyhrazuje právo ihned ukončit registraci Dodavatele a ukončit služby objednané a uhrazené Dodavatelem bez nároku na vrácení ceny za placení služby, ani její poměrné části.

 12. Dodavatel bere na vědomí, že Provozovatel Portálu Carismo je oprávněn  dle vlastního uvážení nezveřejnit na Portálu Carismo nabídku Dodavatele, nebo nabídku Dodavatele odmítnout; Provozovatel Portálu Carismo je dále oprávněn pozastavit či zrušit registraci Dodavatele, ukončit smluvní vztah s Dodavatelem s okamžitou platnost či přerušit anebo omezit poskytování služby Dodavateli, který

  1. uvádí nepravdivé údaje o sobě nebo o své firmě,

  2. se registruje účelově kvůli možnosti získání informací o Poptávajících (zejména monitoring počtu poptávek anebo  za jinými negativními účely),

  3. nesplňuje tyto Podmínky, zejména pravidla pro registraci Dodavatele a práva a povinnosti Dodavatele,

  4. by mohl poškodit dobré jméno Provozovatele Portálu Carismo,

  5. opakovaně či hrubým způsobem jedná v rozporu s těmito Podmínkami, zákonem nebo dobrými mravy, nebo

  6. má vůči Provozovateli Portálu Carismo jakýkoliv závazek po splatnosti více než 30 dnů.

  Dojde-li ze strany Provozovatele Portálu Carismo k odmítnutí nabídky Dodavatele, pozastavení či zrušení registrace Dodavatele, ukončení smluvního vztahu či přerušení anebo omezení poskytování služby Dodavateli z důvodů uvedených výše v tomto odstavci, Dodavatel nemá nárok na vrácení ceny za placené služby, ani její poměrné části.

 13. Dodavatel uskutečněním registrace souhlasí s tím, aby Provozovatel Portálu Carismo užil jím poskytnuté údaje ke svým marketingovým účelům.

 14. Smlouvu o zprostředkování mezi Provozovatelem Portálu Carismo a Dodavatelem, která byla uzavřena na dobu neurčitou, může kterákoliv ze smluvních stran ukončit písemnou výpovědí i bez uvedení důvodu, přičemž výpovědní doba je 2 měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi, nebude-li v jednotlivém případě ujednáno jinak.

 15. Dodavatel registrací na Portálu Carismo projevuje souhlas s těmito Podmínkami, resp. podmínkami platnými v okamžiku vstupu Dodavatele na Portál, a zavazuje se je při užívání Portálu Carismo dodržovat. Provozovatel Portálu Carismo si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek. O změně Podmínek nebude Provozovatel Portálu Carismo Dodavatele informovat. Dodavatel je povinen se pravidelně seznamovat s podobou a případnými změnami těchto Podmínek. Pokud bude Dodavatel i po provedených změnách jakkoliv užívat Portál Carismo, má se za to, že se se změnami všeobecných podmínek seznámil a bezvýhradně s nimi souhlasí. Každý Dodavatel má právo a možnost odmítnout změnu podstatnějšího charakteru provedenou Provozovatelem Portálu Carismo v těchto Podmínkách tím, že na e-mailovou adresu info@carismo.cz neprodleně po změně těchto podmínek pošle žádost o zrušení registrace a smazání své firmy z databáze Portálu Carismo. V takovémto případě je Dodavatel povinen do obsahu zprávy uvést své IČO, název firmy a heslo do účtu na Portálu Carismo pro přihlášení a do předmětu zprávy uvede text „Odmítnutí změny podmínek pro Dodavatele“. Provozovatel Portálu vyřídí tuto žádost Dodavatele tak, že do 30 dní od obdržení tohoto sdělení vymaže daného Dodavatele z Portálu Carismo. Aktuální znění Podmínek je dostupné na Portálu Provozovatele.

 

3. Pravidla pro Poptávající

 1. Poptávající má možnost zadat prostřednictvím Portálu Carismo poptávku na koupi motorového vozidla nebo poskytnutí jiných obdobných služeb. Podání poptávky je bezplatné.

 2. Poptávající je povinen v poptávce uvést pravdivé a úplné požadované údaje. Při uvedení nepravdivých a/nebo neúplných údajů nese Poptávající veškerou odpovědnost za škodu tímto způsobenou. Provozovatel Portálu Carismo neodpovídá za zneužití jakýchkoliv údajů zveřejněných na Portále Carismo.

 3. Poptávající je povinen informovat Provozovatele Portálu Carismo o změnách, které mohou ovlivnit platnost poptávky. Dále je povinen informovat Provozovatele o změně kontaktních údajů. Provozovatel Portálu Carismo je oprávněn obrátit se na Poptávajícího za účelem ověření aktuálnosti, resp. správnosti poskytnutých údajů. Údaje, u nichž bude existovat opodstatněná pochybnost o jejich správnosti, budou blokovány s tím, že pokud je nebude možné opravit nebo ověřit, popř. by takováto oprava nebo ověření bylo spojeno s neúměrnými náklady nebo obtížemi, dojde k jejich likvidaci.

 4. Poptávající se zavazuje, že nebude na Portál Carismo vkládat takové poptávky, které slouží k monitoringu trhu, konkurenčního prostředí, nekalé soutěži nebo k jiným negativním účelům. Prvotním a jediným zájmem Poptávajícího musí být nalezení vhodného Dodavatele pro realizaci poptávky a navázání spolupráce s Dodavatelem.

 5. Poptávající souhlasí s tím, že se údaje vyplněné v poptávce mohou zobrazit i na partnerských Portálech Provozovatele Portálu Carismo.

 6. Poptávající souhlasí, aby Provozovatel Portálu Carismo poskytl jeho poptávky Dodavatelům. Poptávající souhlasí s tím, že mu po podání poptávky na Portálu Carismo, budou zasílány na jeho e-mailovou adresu nabídky od Dodavatelů. Tyto nabídky jsou v plné kompetenci jednotlivých Dodavatelů a Provozovatel Portálu Carismo za ně nenese žádnou odpovědnost.

 7. Vložením poptávky Poptávající souhlasí s tím, aby mu byla na jeho e-mailovou a korespondenční adresu Provozovatelem Portálu Carismo a Dodavateli zasílána obchodní sdělení, dále aby byl kontaktován direct mailem obsahujícím obchodní sdělení a také prostřednictvím telemarketingu obsahujícího obchodní sdělení týkající se produktů, obchodu a služeb Provozovatele Portálu Carismo, osob s ním tvořících holding a Dodavatelů. Tento souhlas může Poptávající kdykoliv odvolat, a to písemným sdělením zaslaným na adresu sídla Provozovatele Portálu Carismo nebo na e-mailovou adresu info@carismo.cz.

 8. Poptávající souhlasí s případnou úpravou obsahu poptávek tak, aby byl zachován smysl poptávky.

 9. Provozovatel Portálu Carismo má právo dle vlastního uvážení nezveřejnit na Portálu Carismo, nerozeslat Dodavatelům poptávku či odmítnout poptávku Poptávajícího v případě, že Poptávající

  1. uvádí nepravdivé údaje o sobě nebo o své firmě, příp. v poptávce nejsou uvedeny dostatečné kontaktní údaje na Poptávajícího nebo popis poptávky,

  2. za poptávkou se skrývá reklama, nabídka třetích stran nebo Poptávajícího, či propagace zboží nebo služeb;

  3. poptávka zjevně slouží k získání informací o Dodavatelích, zejména pak k monitoringu trhu cen a konkurenčního prostředí;

  4. poptávka může ohrozit dobré jméno Provozovatele Portálu Carismo nebo je v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy;

  5. opakovaně či hrubým způsobem jedná v rozporu s těmito Podmínkami, zákonem nebo dobrými mravy, nebo

  6. má vůči Provozovateli Portálu Carismo jakýkoliv závazek po splatnosti více než 30 dnů.

 10. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za nabídky Dodavatelů, které díky Portálu Carismo Poptávající obdrží.

 11. Poptávající je srozuměn se skutečností, že jakékoliv reklamní nabídky Provozovatele Portálu Carismo ve formě reklamy a informace uvedené v jeho cenících anebo katalozích se nepovažují za nabídku na uzavření smlouvy.

 12. Pokud se Poptávající rozhodne reagovat na nabídku od Dodavatele, nezavazuje se tímto k uzavření jakékoliv kupní či jiné smlouvy.

 13. Provozovatel je oprávněn požadovat po Poptávajících uhrazení zálohy (dále jen „Záloha“). Zaplacením Zálohy Poptávající potvrdí svůj vážný zájem o koupi motorového vozidla. Záloha bude hrazena na základě zálohové faktury, kterou Provozovatel zašle Poptávajícímu na jeho e-mailovou adresu. Provozovatel vrátí Poptávajícímu Zálohu v případě, že (i) dojde k uzavření kupní smlouvy mezi Poptávajícím a Dodavatelem, předmětem kterého bude koupě motorového vozidla, a to do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy mezi Poptávajícím a Dodavatelem, nebo (ii) nedojde k uzavření smluvního vztahu mezi Poptávajícím a Dodavatelem a zároveň Poptávající nebude se službou Carismo spokojen, o čemž se Poptávající zavazuje neprodleně informovat Provozovatele a požádat ho o vrácení Zálohy. Provozovatel následně vrátí Zálohu do 30 dnů ode dne obdržení žádosti o vrácení Zálohy. Záloha bude vracena na bankovní účet, ze kterého byla zaslána, nedohodnou-li se strany jinak. Provozovatel není povinen vrátit Poptávajícímu Zálohu v případě, že k uzavření smluvního vztahu mezi Poptávajícím a Dodavatelem nedojde, avšak Poptávající bude se Službou Carismo spokojen a vrácení zálohy nebude požadovat.

 14. Poptávající vložením poptávky na Portál Carismo projevuje souhlas s těmito Podmínkami, resp. podmínkami platnými v okamžiku vložení poptávky na Portál Carismo, a zavazuje se je při užívání Portálu Carismo dodržovat. Provozovatel Portálu Carismo si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek. O změně Podmínek nebude Provozovatel Portálu Carismo Poptávajícího informovat. Poptávající je povinen se pravidelně seznamovat s podobou a případnými změnami těchto Podmínek. Pokud bude Poptávající i po provedených změnách jakkoliv užívat Portál Carismo, má se za to, že se se změnami všeobecných podmínek seznámil a bezvýhradně s nimi souhlasí. Aktuální znění Podmínek je dostupné na Portálu Carismo.

 

4. Společná ustanovení

 1. Provozovatel Portálu Carismo v žádném případě neručí za smluvní vztah, který vznikne mezi Poptávajícím a Dodavatelem. Jakékoliv škody vzniklé v důsledku činnosti Dodavatele vůči Poptávajícímu či v důsledku nevhodné, chybné či jinak vadné poptávky Poptávajícího, nelze vymáhat po Provozovateli Portálu Carismo.

 2. Vzniknou-li v důsledku porušení těchto Podmínek nebo jinou činností třetí straně vinou Dodavatele či vinou Poptávajícího ztráty nebo škody, nese Dodavatel či Poptávající, který tyto ztráty nebo škody způsobil, plnou odpovědnost a Provozovatel Portálu Carismo je oprávněn vydat třetí osobě kontaktní údaje Dodavatele či Poptávajícího. Provozovatel Portálu Carismo je současně oprávněn Provozovatel na Poptávajícím či Dodavateli vymáhat náhradu škody (zejm. poškození dobrého jména Portálu), kterou Poptávající či Dodavatel svým jednáním způsobil.

 3. Každý Dodavatel i Poptávající užívá Portál Carismo na vlastní riziko. Provozovatele Portálu Carismo neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním Portálu Carismo a dále za škody vzniklé z důvodů jeho částečné a/nebo úplné nefunkčnosti nebo nemožnosti využívání obsahu Portálu Carismo. Provozovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybného fungování Portálu Carismo. Provozovatel Portálu Carismo neodpovídá za škody způsobené nefunkčností Portálu Carismo, zničení, poškození či ztrátu dat, pokud tyto události byly způsobeny jinou osobou nebo v důsledku zásahu vyšší moci.

 4. Provozovatel portálu Carismo neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky se mohou ve formě reklamy, inzerce či jinak objevit na Portálu Carismo. Provozovatel portálu Carismo neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na Portále Carismo.

 

5. Pravidla ochrany osobních údajů

 1. Provozovatel Portálu Carismo při poskytování svých služeb zpracovává osobní údaje Poptávajících a Dodavatelů. Provozovatel Portálu Carismo se tak zavazuje postupovat takovým způsobem, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Poptávajícím a Dodavatelem za účelem poskytnutí plnění Provozovatele Portálu Carismo dle těchto Podmínek a za účelem informování o marketingových akcích Provozovatele, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

 2. Osobní údaje nejsou předávány žádné třetí straně mimo Dodavatele, se kterým Provozovatel Portálu Carismo spolupracuje, a to za účelem zaslání nabídky na koupi motorového vozidla nebo poskytnutí jiné obdobné služby. Pouze v případě objednání dalších dodatkových služeb Provozovatele, jako je financování kupní ceny Motorového vozidla nebo pojištění Motorového vozidla, uděluje Poptávající výslovný souhlas s předáním svých osobních údajů poskytovatelům těchto finančních a pojišťovacích služeb.

 3. Poptávající i Dodavatelé akceptováním těchto Podmínek dávají Provozovateli Portálu Carismo svůj výslovný souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů pro marketingové účely Provozovatele, a to až do doby jejich písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným Provozovateli.

 4. Provozovatel shromažďuje se souhlasem Poptávajících a Dodavatelů jejich osobní údaje, a to jméno, adresu, telefon, emailové spojení a bankovní údaje. Tyto údaje slouží především pro usnadnění poskytování služeb Provozovatelem Portálu Carismo.

 5. V případě, že subjekt údajů bude Provozovatelem požádán o zadání rodného čísla subjektu údajů, zadáním rodného čísla a odsouhlasením těchto podmínek subjekt údajů uděluje Provozovateli výslovný souhlas s užitím jeho rodného čísla pro účely zajištění pojištění vozidla. Subjekt údajů současně souhlasí s předáním jeho rodného čísla partnerským pojišťovacím agentům pro účel zpracování kalkulace pojištění. V ostatním platí pro rodná čísla stejná pravidla jako pro jiné osobní údaje dle těchto podmínek.

 6. Poptávající a Dodavatelé mají právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu způsobem stanoveným těmito Podmínkami včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům. Údaje, které Provozovatel o Poptávajících a Dodavatelích uchovává a zpracovává, můžou být změněny na základě požadavku zaslaného emailovou zprávou na info@carismo.cz nebo o tuto změnu může požádat Provozovatele telefonicky.

 7. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může Poptávající či Dodavatel kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@carismo.cz nebo tuto skutečnost oznámí Provozovateli Portálu Carismo telefonicky.

 8. Poptávající a Dodavatelé souhlasí s tím, že Provozovatel shromažďuje jejich osobní údaje ve formě nahrávek všech uskutečněných hovorů a dále v písemné nebo emailové podobě, v rozsahu zejména jméno a příjmení, adresa, kontaktní údaje, název společnosti. Dodavatelé a Poptávající souhlasí s tím, že poskytnuté údaje budou zveřejněny na Portálu Provozovatele. Poskytnuté údaje jsou shromažďovány zejména za účelem zprostředkování poptávek mezi Dodavateli a Poptávajícími. Objednavatelé i Poptávající tímto souhlasí s nahráváním všech telefonních hovorů, jejichž záznamy jsou pořizovány za účelem sjednání služby, servisní činnosti v rámci služby a dále v rámci zkvalitňování poskytnuté služby. Na písemnou žádost Poptávajícího či Dodavatele poskytne Provozovatel k takto uchovávaným záznamům Dodavateli či Poptávajícímu přístup.

 9. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření Provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze Provozovateli. Provozovatel sděluje, že je jako zpracovatel osobních údajů registrován v registru vedeném Úřadem pro ochranu osobních údajů. Číslo registrace Provozovatele je 00060956 / 001.

 

6. Autorskoprávní ujednání

 1. Provozovatel Portálu Carismo je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněn k výkonu majetkových autorských práv k portálu Carismo. Provozovateli Portálu Carismo náleží veškerá práva k vlastnímu obsahu portálu Carismo, včetně textu a jeho designu, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na portálu Carismo.

 2. Veškerá autorská díla, materiály, ochranné známky a další součásti portálu Carismo, na které se vztahuje ochrana autorských práv, zůstávají za všech okolností ve vlastnictví Provozovatele Portálu Carismo. Poptávající, Dodavatelé ani jiní neregistrovaní uživatelé portálu Carismo nejsou oprávněni používat tento chráněný obsah nebo materiály, aniž k tomu měli explicitní svolení Provozovatele Portálu Carismo. Žádný uživatel Portálu Carismo nesmí kopírovat, reprodukovat, distribuovat, komerčně využívat ani v jakékoli podobě těžit z takových materiálů nebo obsahu, ani nebudete pomáhat/umožňovat třetí straně činnosti výše uvedené.

 3. Pro ochranu zájmů Poptávajících, Dodavatelů a Provozovatele Portálu Carismo je jako nedovolené užívání portálu Carismo zejména zakázáno jakýkoli automatizovaný sběr dat a informací; kopírování a ukládání informací, dat a obrázků pro jiné než osobní účely uživatele; rozesílání nevyžádaných informací.

 

7. Cookies

 1. Poptávající a Dodavatelé berou na vědomí, že Provozovatel Portálu Carismo je oprávněn používat tzv. cookies soubory, malé textové soubory, které identifikují prohlížeč uživatele Portálu Carismo a nahrávají jeho uživatelské aktivity, jakmile vstoupí na Portál Carismo. Cookies jsou soubory zaslané do prohlížeče prostřednictvím webového serveru, aby bylo možné nahrávat uživatelské aktivity během navigace. Cookies mohou být používány také pro měření sledovanosti Portálu Carismo a parametrů provozu Portálu Carismo. Cookies neposkytují žádné konkrétní osobní údaje o uživateli Portálu Carismo.

 2. Poptávající a Dodavatelé jsou oprávněni nastavit svůj prohlížeč tak, aby bylo používání Cookies na jejich počítači zabráněno.

 3. Portál automaticky identifikuje IP adresu uživatele Portálu Carismo. IP adresa je číslo automaticky přidělené počítači uživatele po připojení k internetu. Všechny tyto informace jsou zaznamenávány v souboru činnosti serverem, který umožňuje následné zpracování údajů za účelem zpracování statistických opatření, které ukazují počet zobrazení stránek Portálu Carismo, počet návštěv webových služeb, pořadí návštěv, přístupový bod, atd.

 

8. Závěrečná ustanovení

 1. Provozovatel Portálu Carismo, Poptávající a Dodavatelé výslovně sjednávají, že pro řešení vzájemných sporů věcnou a místní příslušnost obecného soudu v České republice.

 2. Právní vztahy výslovně neupravené těmito podmínkami se řídí právními předpisy platnými na území České republiky. Odchylná písemná ujednání mezi Dodavatelem, Poptávajícím a Provozovatelem portálu Carismo mají přednost před ustanoveními těchto Podmínek.

 3. Tyto smluvní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

 4. Vyřizování stížností Poptávajících, jsou-li spotřebiteli, zajišťuje Provozovatel Portálu Carismo prostřednictvím elektronické adresy info@carismo.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašle Provozovatel Portálu Carismo na elektronickou adresu Poptávajícího.

 5. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Katalog vozů

Alfa Romeo

Aston Martin

Audi

BMW

Citroën

Dacia

Ferrari

Fiat

Ford

Honda

Hyundai

Infiniti

Jaguar

Jeep

Kia

Land Rover

Lexus

Maserati

Mazda

Mercedes-Benz

Mini

Mitsubishi

Nissan

Opel

Peugeot

Porsche

Renault

SEAT

Smart

Subaru

Suzuki

Škoda

Toyota

Volkswagen

Volvo

Naposledy prohlédnuté modely

Mercedes-Benz CLA kupé 250 4MATIC 180 AT
Mercedes-Benz
CLA kupé
Výbava: 180 AT
250 4MATIC
Benzín Benzín
Automatická Automatická
Spotřeba 6.5 l/100km
Výkon 155 kw
1 053 910 Kč
Poptat vůz
Renault Mégane Grandtour 1.5 dCi/81 kW Zen
Renault
Mégane Grandtour
Výbava: Zen
1.5 dCi/81 kW
Nafta Nafta
Manuální Manuální
Spotřeba 3.7 l/100km
Výkon 81 kw
474 900 Kč
Poptat vůz
Volvo S60 T5 Geartronic Summum
Volvo
S60
Výbava: Summum
T5 Geartronic
Benzín Benzín
Automatická Automatická
Spotřeba 6.2 l/100km
Výkon 180 kw
1 006 470 Kč
Poptat vůz
Volvo XC90 D5 AWD R-Design
Volvo
XC90
Výbava: R-Design
D5 AWD
Nafta Nafta
Automatická Automatická
Spotřeba 5.7 l/100km
Výkon 173 kw
1 694 900 Kč
Poptat vůz
Porsche 911 Cabriolet Carrera 911
Porsche
911 Cabriolet
Výbava: 911
Carrera
Benzín Benzín
Manuální Manuální
Spotřeba 8.5 l/100km
Výkon 272 kw
3 080 000 Kč
Poptat vůz
Jaguar XE 20d PORTFOLIO
Jaguar
XE
Výbava: PORTFOLIO
20d
Nafta Nafta
Automatická Automatická
Spotřeba 4.2 l/100km
Výkon 132 kw
1 247 752 Kč
Poptat vůz
Volvo XC60 D4 AWD Geartronic Kinetic
Volvo
XC60
Výbava: Kinetic
D4 AWD Geartronic
Nafta Nafta
Automatická Automatická
Spotřeba 5.7 l/100km
Výkon 140 kw
1 034 700 Kč
Porsche Panamera 4S 4S Sport Turismo
Porsche
Panamera
Výbava: 4S Sport Turismo
4S
Benzín Benzín
Automatická Automatická
Spotřeba 8.2 l/100km
Výkon 324 kw
3 350 000 Kč
Poptat vůz
Hyundai i20 1.0 T-GDI Comfort Plus
Hyundai
i20
Výbava: Comfort Plus
1.0 T-GDI
Benzín Benzín
Manuální Manuální
Spotřeba 4.3 l/100km
Výkon 74 kw
379 990 Kč
Poptat vůz Přečíst recenzi
Volvo V90 T5 R-Design
Volvo
V90
Výbava: R-Design
T5
Benzín Benzín
Automatická Automatická
Spotřeba 6.8 l/100km
Výkon 187 kw
1 423 800 Kč
Poptat vůz
Ford Focus 1.5 TDCi/88 kW Titanium
Ford
Focus
Výbava: Titanium
1.5 TDCi/88 kW
Nafta Nafta
Manuální Manuální
Spotřeba 3.8 l/100km
Výkon 88 kw
518 990 Kč
Poptat vůz
Jaguar XJ 3.0 l V6 Diesel Biturbo PORTFOLIO
Jaguar
XJ
Výbava: PORTFOLIO
3.0 l V6 Diesel Biturbo
Nafta Nafta
Automatická Automatická
Spotřeba 5.9 l/100km
Výkon 221 kw
2 570 645 Kč
Poptat vůz

Naposledy konfigurované modely

Suzuki Ignis 1.2 DualJet Comfort
Suzuki
Ignis
Výbava: Comfort
1.2 DualJet
Benzín Benzín
Manuální Manuální
Spotřeba 4.6 l/100km
Výkon 66 kw
240 900 Kč
Poptat vůz
Kia Stonic 1.25 CVVT Comfort
Kia
Stonic
Výbava: Comfort
1.25 CVVT
Benzín Benzín
Manuální Manuální
Spotřeba 5.2 l/100km
Výkon 62 kw
349 980 Kč
Poptat vůz
Fiat Fullback 2.4 MTJ 150k 6MT E6 Extended cab
Fiat
Fullback
Výbava: Extended cab
2.4 MTJ 150k 6MT E6
Nafta Nafta
Manuální Manuální
Spotřeba 6.9 l/100km
Výkon 113 kw
569 000 Kč
Poptat vůz
Škoda Rapid Spaceback 1.0 TSI/81 kW Active
Škoda
Rapid Spaceback
Výbava: Active
1.0 TSI/81 kW
Benzín Benzín
Manuální Manuální
Spotřeba 4.6 l/100km
Výkon 81 kw
316 900 Kč
Poptat vůz
Dacia Dokker 1.6 SCe Access
Dacia
Dokker
Výbava: Access
1.6 SCe
Benzín Benzín
Manuální Manuální
Spotřeba 6.2 l/100km
Výkon 75 kw
214 900 Kč
Poptat vůz
BMW X1 sDrive18i Drive
BMW
X1
Výbava: Drive
sDrive18i
Benzín Benzín
Manuální Manuální
Spotřeba 5.1 l/100km
Výkon 100 kw
780 000 Kč
Poptat vůz
Škoda Karoq 1.0 TSI Ambition
Škoda
Karoq
Výbava: Ambition
1.0 TSI
Benzín Benzín
Manuální Manuální
Spotřeba 5 l/100km
Výkon 85 kw
529 900 Kč
Poptat vůz
Hyundai Tucson 1.6 GDi Tucson
Hyundai
Tucson
Výbava: Tucson
1.6 GDi
Benzín Benzín
Manuální Manuální
Spotřeba 6.3 l/100km
Výkon 97 kw
539 990 Kč
Poptat vůz Přečíst recenzi
Suzuki S-Cross 1.0 BoosterJet Premium
Suzuki
S-Cross
Výbava: Premium
1.0 BoosterJet
Benzín Benzín
Manuální Manuální
Spotřeba 5 l/100km
Výkon 82 kw
436 900 Kč
Poptat vůz
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi VGT 4x4 AT Executive
Hyundai
Santa Fe
Výbava: Executive
2.2 CRDi VGT 4x4 AT
Nafta Nafta
Automatická Automatická
Spotřeba 6.6 l/100km
Výkon 147 kw
1 099 990 Kč
Poptat vůz
Škoda Karoq 1,5 TSI/110 kW AP Ambition
Škoda
Karoq
Výbava: Ambition
1,5 TSI/110 kW AP
Benzín Benzín
Automatická Automatická
Spotřeba 5 l/100km
Výkon 110 kw
624 900 Kč
Poptat vůz
Mazda 2 1.5 Skyactive-G/66 kW Takumi
Mazda
2
Výbava: Takumi
1.5 Skyactive-G/66 kW
Benzín Benzín
Manuální Manuální
Spotřeba 4.5 l/100km
Výkon 66 kw
380 400 Kč
Poptat vůz

Naposledy prohlédnuté porovnání

Naposledy prohlédnuté stránky