Obchodní podmínky pro Dealery

Provozovatel portálu Carismo

Hollar Ventures s.r.o.
sídlem Jindřicha Plachty 1092/24, Praha 5
IČ: 04337964
DIČ: CZ 04337964

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 246073

OBSAH PODMÍNEK

Tyto podmínky služby Carismo tvoří jeden celek rozdělený na následující části:

 1. Obecná ustanovení
 2. Služba Carismo probíhá tímto způsobem
 3. Definice pro účely těchto Podmínek
 4. Pravidla pro Dodavatele
 5. Další ustanovení
 6. Pravidla ochrany a nakládání s osobními údaji
 7. Autorskoprávní ujednání
 8. Cookies
 9. Závěrečná ustanovení
 

1. Obecná ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky služby Carismo (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti Dodavatelů vznikající v souvislosti s užíváním služby Carismo, která umožňuje Poptávajícím zadat zdarma na Portále Carismo svojí poptávku na koupi Motorového vozidla, nájem Motorového vozidla ve formě operativního leasingu, servis Motorového vozidla a další obdobné služby a Dodavateli umožňuje reagovat na tuto poptávku podáním nabídky na prodej Motorového vozidla, nebo poskytnutí jiných obdobných služeb (dále jen „Služba Carismo“). Provozovatel Služby Carismo vytváří příležitosti k uzavření příslušných zejména kupních smluv, ale v žádném případě není přímým prodejcem Motorových vozidel nebo jinou smluvní stranou a ani nevstupuje do smluvního vztahu mezi Poptávajícím a Dodavatelem.

 2. Využitím služby Carismo Dodavatelé udělují souhlas s těmito Podmínkami a Pravidly ochrany osobních údajů a zavazují se jimi řídit, nebylo-li mezi stranami výslovně dohodnuto jinak. Dodavatel má možnost se s těmito Podmínkami předem seznámit a jejich odsouhlasení je podmínkou využití služby Carismo.

 3. Dodavatelé souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při využití služby Carismo. Náklady jim vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí sami.

2. Služba Carismo probíhá tímto způsobem:

 1. Poptávající zadá na Portál Carismo poptávku, tedy svoje požadavky a preference pro nákup Motorového vozidla nebo poskytnutí jiné obdobné služby.

 2. Provozovatel Portálu Carismo telefonicky kontaktuje Poptávajícího, aby zjistil další relevantní informace pro vytvoření nabídky. Za účelem sjednání služby Carismo a správného vyřizování a upřesnění požadavků v rámci služby Carismo Provozovatel Portálu Carismo monitoruje a zaznamenává veškeré telefonické hovory s Poptávajícími. Poptávající jsou o této skutečnosti předem informováni.
 3. Dodavatelé zašlou Poptávajícímu své nabídky na prodej Motorového vozidla nebo poskytnutí jiné obdobné služby tak, aby nabídky odpovídaly požadavkům a preferencím uvedeným v poptávce Poptávajícího. V případě prodeje by součástí nabídky Dodavatele měla být prodejní cena, datum dodání motorového vozidla, informace o případných dalších nákladech a další údaje níže uvedené v těchto Podmínkách. Poptá-li Poptávající koupi Motorového Vozidla, vždy mu budou nabídnuty i služby pojištění Motorového vozidla, s čímž Poptávající souhlasí.

 4. V případě, že má Poptávající zájem o nabídku konkrétního Dodavatele, kontaktuje Dodavatele na e-mailový nebo telefonický kontakt uvedený v nabídce. Kontaktování Dodavatele nezavazuje Poptávajícího k uzavření kupní či jiné smlouvy.

 5. Následně dojde k jednání mezi Dodavatelem a Poptávajícím, jehož výsledkem může být uzavření kupní smlouvy na prodej Motorového vozidla či jiné obdobné smlouvy.

 6. Pokud se Poptávající rozhodne využít nabídky Dodavatele, vstupuje do smluvního závazku s Dodavatelem, nikoliv s Provozovatelem Portálu Carismo.

 7. Provozovatel Portálu Carismo negarantuje Poptávajícím počet zaslaných nabídek ze strany Dodavatelů. Provozovatel Portálu Carismo zároveň negarantuje Dodavatelům, že jejich nabídka bude realizována.

3. Definice pro účely těchto Podmínek

„Portál Carismo“ – webový portál dostupný na webové stránce www.carismo.cz.

„Služby Provozovatele Portálu Carismo“ – Služba Carismo a další související služby, jejichž aktuální nabídka a přesná specifikace i cena je vždy uvedena na Portálu Carismo. Provozovatel Portálu Carismo je oprávněn rozšířit anebo zúžit rozsah Služeb Poskytovatele Portálu Carismo. O této skutečnosti není Provozovatel Portálu Carismo povinen Dodavatele ani Poptávající informovat.

„Dodavatel“ – fyzická osoba podnikající na základě živnostenského nebo jiného oprávnění, právnická osoba nebo jiný subjekt mající přidělené identifikační číslo na území Evropské unie, který podává prostřednictvím Portálu Carismo Poptávajícím nabídky na prodej Motorového vozidla či poskytnutí jiných obdobných služeb.

„Poptávající“ – fyzická nebo právnická osoba, která podá na portálu Carismo poptávku na koupi Motorového vozidla či poskytnutí jiných obdobných služeb a má zájem o zasílání nabídek Dodavatelů, případně po řádné registraci má zájem na využití dalších služeb nabízených Provozovatelem Portálu Carismo.

„Motorové vozidlo“ – jednostopý nebo dvoustopý motorový dopravní prostředek určený k přepravě na pozemních komunikacích.

 

4. Pravidla pro Dodavatele

 1. Dodavatel má možnost se prostřednictvím registračního formuláře dostupného na Portále Carismo registrovat za účelem využití Služeb Poskytovatele Portálu Carismo. Podmínkou plného využití Služeb Poskytovatele Portálu Carismo ze strany Dodavatele je kromě registrace uzavření smlouvy o zprostředkování mezi Dodavatelem a Poskytovatelem Portálu Carismo prostřednictvím administrativního rozhraní Portálu Carismo nebo uzavření písemné smlouvy o zprostředkování mezi Dodavatelem a Poskytovatelem Portálu Carismo.

 2. Podávat nabídky na prodej Motorového vozidla nebo poskytnutí jiných obdobných služeb Poptávajícím je umožněno pouze registrovaným Dodavatelům.

 3. Dodavatel je povinen poskytovat Provozovateli Portálu Carismo pravdivé a úplné údaje požadované při registraci. Při uvedení nepravdivých a/nebo neúplných údajů nese Dodavatel veškerou odpovědnost za škodu tímto způsobenou. Provozovatel Portálu Carismo neodpovídá za zneužití jakýchkoliv údajů zveřejněných na Portále Carismo.

 4. Dodavatel je povinen informovat Provozovatele Portálu Carismo o změnách, které mohou ovlivnit platnost registrace na Portále Carismo. Dále je povinen informovat Provozovatele o změně kontaktů a kontaktní osoby jednající za Dodavatele. Provozovatel Portálu Carismo je oprávněn obrátit se na Dodavatele za účelem ověření aktuálnosti, resp. správnosti poskytnutých údajů. Údaje, u nichž bude existovat opodstatněná pochybnost o jejich správnosti, budou blokovány s tím, že pokud je nebude možné opravit nebo ověřit, popř. by takováto oprava nebo ověření bylo spojeno s neúměrnými náklady nebo obtížemi, dojde k jejich likvidaci.

 5. Dodavatelé jsou povinni chránit si svá přístupová hesla. V případě ztráty či jeho zneužití jsou povinni ihned informovat Provozovatele Portálu Carismo tak, aby mohl přijmout přiměřená opatření. Provozovatel Portálu Carismo však nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku ztráty nebo zneužití přístupových údajů Dodavatele.

 6. Po provedení registrace obdrží Dodavatel na e-mailovou adresu, kterou uvedl při registraci, přístupové údaje do administračního rozhraní Portálu Carismo a svému účtu na Portále Carismo.

 7. Dodavatel souhlasí, aby se jím poskytnuté údaje při registraci automaticky zveřejnili v katalogu Dodavatelů na Portálu Carismo.

 8. Provozovatel zveřejní na účtu Dodavatele v administrativním rozhraní Portálu Carismo návrh smlouvy o zprostředkování. Smlouva o zprostředkování mezi Dodavatelem a Provozovatelem je uzavřena v okamžiku přijetí návrhu smlouvy o zprostředkování ze strany Dodavatele, tzn. v okamžiku, kdy Dodavatelem stiskne na svém účtu v administrativním rozhraní Portálu Carismo „Přijímám návrh“.

 9. Dodavatel bere na vědomí, že smluvní vztah s Provozovatelem Portálu Carismo ho neopravňuje k označování jeho výrobků nebo jejich částí jménem, ochrannou známkou, názvem produktu Provozovatele Portálu Carismo nebo jiným obdobným způsobem.

 10. Dodavatel je srozuměn se skutečností, že může využít Službu Carismo pouze pro účely, ke kterému je určena. Dodavatel není v žádném případě oprávněn využívat Službu Carismo jiným způsobem, zejména za účelem monitoringu počtu poptávek Poptávajících, sbírání kontaktů a jejich použití jinak než k zaslání nabídky Poptávajícím, k účelům konkurenčním vůči službě Provozovatele Portálu Carismo, k porušování právních předpisů anebo dobrých mravů, k jinému vytěžování databáze, než pro svoje osobní účely, dalšímu šíření poptávek či jiných částí databáze Portálu Carismo a k jiným závadným účelům. Dodavatel není oprávněn zasílat Poptávajícím bez jejich výslovného souhlasu nevyžádaná obchodní sdělení, ledaže by to umožňovaly právní předpisy.

 11. Po provedení registrace a uzavření smlouvy o zprostředkování budou Dodavateli zasílány na jeho e-mailovou adresu poptávky Poptávajících. Dodavatel není oprávněn poptávky Poptávajících dále upravovat, kopírovat, šířit, zveřejňovat, poskytovat, licencovat, převádět apod. Informace, které Dodavatel obdrží, slouží pouze k vytvoření nabídky pro Poptávajícího, zaslání nabídky Poptávajícímu a navázání spolupráce s Poptávajícím. V případě, že Dodavatel použije zaslané poptávky v rozporu s ustanovením předchozích vět tohoto odstavce Podmínek, zavazuje se zaplatit Provozovateli Portálu Carismo smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každou takto užitou jednotlivou poptávku Poptávajícího. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od okamžiku, kdy Dodavatel obdrží písemnou výzvu Provozovatele Portálu Carismo k jejímu uhrazení. Provozovatel Portálu Carismo si v takovém případě vyhrazuje právo ihned ukončit registraci Dodavatele a ukončit služby objednané a uhrazené Dodavatelem bez nároku na vrácení ceny za placení služby, ani její poměrné části.

 12. Dodavatel bere na vědomí, že Provozovatel Portálu Carismo je oprávněn dle vlastního uvážení nezveřejnit na Portálu Carismo nabídku Dodavatele, nebo nabídku Dodavatele odmítnout; Provozovatel Portálu Carismo je dále oprávněn pozastavit či zrušit registraci Dodavatele, ukončit smluvní vztah s Dodavatelem s okamžitou platnost či přerušit anebo omezit poskytování služby Dodavateli, který

  1. uvádí nepravdivé údaje o sobě nebo o své firmě;
  2. se registruje účelově kvůli možnosti získání informací o Poptávajících (zejména monitoring počtu poptávek anebo za jinými negativními účely);
  3. nesplňuje tyto Podmínky, zejména pravidla pro registraci Dodavatele a práva a povinnosti Dodavatele;
  4. by mohl poškodit dobré jméno Provozovatele Portálu Carismo;
  5. opakovaně či hrubým způsobem jedná v rozporu s těmito Podmínkami, zákonem nebo dobrými mravy, nebo
  6. má vůči Provozovateli Portálu Carismo jakýkoliv závazek po splatnosti více než 30 dnů.

   Dojde-li ze strany Provozovatele Portálu Carismo k odmítnutí nabídky Dodavatele, pozastavení či zrušení registrace Dodavatele, ukončení smluvního vztahu či přerušení anebo omezení poskytování služby Dodavateli z důvodů uvedených výše v tomto odstavci, Dodavatel nemá nárok na vrácení ceny za placené služby, ani její poměrné části.

 13. Dodavatel uskutečněním registrace souhlasí s tím, aby Provozovatel Portálu Carismo užil jím poskytnuté údaje ke svým marketingovým účelům.

 14. Smlouvu o zprostředkování mezi Provozovatelem Portálu Carismo a Dodavatelem, která byla uzavřena na dobu neurčitou, může kterákoliv ze smluvních stran ukončit písemnou výpovědí i bez uvedení důvodu, přičemž výpovědní doba je 2 měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi, nebude-li v jednotlivém případě ujednáno jinak.

 15. Za účelem sjednání služby Carismo a správného vyřizování a upřesnění požadavků v rámci služby Carismo Provozovatel Portálu Carismo monitoruje a zaznamenává veškeré telefonické hovory s Dodavatelem. Dodavatelé jsou o této skutečnosti předem informováni.
 16. Dodavatel registrací na Portálu Carismo projevuje souhlas s těmito Podmínkami, resp. podmínkami platnými v okamžiku vstupu Dodavatele na Portál, a zavazuje se je při užívání Portálu Carismo dodržovat. Provozovatel Portálu Carismo si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek. O změně Podmínek nebude Provozovatel Portálu Carismo Dodavatele informovat. Dodavatel je povinen se pravidelně seznamovat s podobou a případnými změnami těchto Podmínek. Pokud bude Dodavatel i po provedených změnách jakkoliv užívat Portál Carismo, má se za to, že se se změnami všeobecných podmínek seznámil a bezvýhradně s nimi souhlasí. Každý Dodavatel má právo a možnost odmítnout změnu podstatnějšího charakteru provedenou Provozovatelem Portálu Carismo v těchto Podmínkách tím, že na e-mailovou adresu info@carismo.cz neprodleně po změně těchto podmínek pošle žádost o zrušení registrace a smazání své firmy z databáze Portálu Carismo. V takovémto případě je Dodavatel povinen do obsahu zprávy uvést své IČO, název firmy a heslo do účtu na Portálu Carismo pro přihlášení a do předmětu zprávy uvede text „Odmítnutí změny podmínek pro Dodavatele“. Provozovatel Portálu vyřídí tuto žádost Dodavatele tak, že do 30 dní od obdržení tohoto sdělení vymaže daného Dodavatele z Portálu Carismo. Aktuální znění Podmínek je dostupné na Portálu Provozovatele.

 

5. Další ustanovení

 1. Provozovatel Portálu Carismo v žádném případě neručí za smluvní vztah, který vznikne mezi Poptávajícím a Dodavatelem. Jakékoliv škody vzniklé v důsledku činnosti Dodavatele vůči Poptávajícímu či v důsledku nevhodné, chybné či jinak vadné poptávky Poptávajícího, nelze vymáhat po Provozovateli Portálu Carismo.

 2. Vzniknou-li v důsledku porušení těchto Podmínek nebo jinou činností třetí straně vinou Dodavatele ztráty nebo škody, nese Dodavatel, který tyto ztráty nebo škody způsobil, plnou odpovědnost a Provozovatel Portálu Carismo je oprávněn vydat třetí osobě kontaktní údaje Dodavatele. Provozovatel Portálu Carismo je současně oprávněn na Dodavateli vymáhat náhradu škody (zejm. poškození dobrého jména Portálu), kterou Dodavatel svým jednáním způsobil.

 3. Každý Dodavatel užívá Portál Carismo na vlastní riziko. Provozovatele Portálu Carismo neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním Portálu Carismo a dále za škody vzniklé z důvodů jeho částečné a/nebo úplné nefunkčnosti nebo nemožnosti využívání obsahu Portálu Carismo. Provozovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybného fungování Portálu Carismo. Provozovatel Portálu Carismo neodpovídá za škody způsobené nefunkčností Portálu Carismo, zničení, poškození či ztrátu dat, pokud tyto události byly způsobeny jinou osobou nebo v důsledku zásahu vyšší moci.

 4. Provozovatel portálu Carismo neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky se mohou ve formě reklamy, inzerce či jinak objevit na Portálu Carismo. Provozovatel portálu Carismo neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na Portále Carismo.

 

6. Pravidla ochrany a nakládání s osobními údaji

 1. Dodavatel bere na vědomí, že pro plnění služby Carismo je nutné, aby mu Provozovatel Portálu Carismo zpřístupnil osobní údaje Poptávajících v rozsahu jméno a příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo, rodné číslo, IČO (dále jen „Osobní údaje“).

 2. Dodavatel se zavazuje s Osobními údaji nakládat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“). Dodavatel je zejména povinen provést vhodná technická a organizační zabezpečení, aby zajistil odpovídající úroveň zabezpečení Osobních údajů. Dojde-li k porušení zabezpečení Osobních údajů, zavazuje se o tom Dodavatel neprodleně informovat Provozovatele portálu Carismo.

 3. Dodavatel je oprávněn Osobní údaje využít pouze pro účely plnění služby Carismo, tzn. zaslání nabídky na koupi motorového vozidla nebo poskytnutí jiné obdobné služby, kterou Poptávající požaduje. Pro jiný účel (např. zasílání vlastních newsletterů) je Dodavatel oprávněn Osobní údaj použít pouze v případě, že k tomu získá od Poptávajícího souhlas dle GDPR. Dodavatel zároveň nesmí Osobní údaje předat jakékoliv třetí osobě. Po ukončení spolupráce s Provozovatelem portálu Carismo se Dodavatel zavazuje veškeré Osobní údaje prokazatelně smazat nebo vrátit Provozovateli portálu Carismo a vymazat existující kopie, nestanovuje-li povinnost zpracování zákon nebo nezíská-li k dalšímu zpracování od Poptávajícího souhlas dle GDPR.

 4. Bude-li Provozovateli portálu Carismo uložena sankce ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo jiného orgánu veřejné moci z důvodu, který zavinil Dodavatel (např. únik dat, neoprávněné nakládání s Osobními údaji), zavazuje se Dodavatel nahradit Provozovateli portálu Carismo v plném rozsahu škodu tímto Provozovateli portálu Carismo způsobenou.

 5. Dodavatel bere na vědomí, že informace o zásadách a postupech Provozovatele portálu Carismo při zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu „Pravidla ochrany osobních údajů“, které jsou dostupné na Portálu Carismo. Využitím Služby Carismo Dodavatel potvrzuje, že byl s Pravidly ochrany osobních údajů seznámen.

 

7. Autorskoprávní ujednání

 1. Provozovatel Portálu Carismo je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněn k výkonu majetkových autorských práv k portálu Carismo. Provozovateli Portálu Carismo náleží veškerá práva k vlastnímu obsahu portálu Carismo, včetně textu a jeho designu, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na portálu Carismo.

 2. Veškerá autorská díla, materiály, ochranné známky a další součásti portálu Carismo, na které se vztahuje ochrana autorských práv, zůstávají za všech okolností ve vlastnictví Provozovatele Portálu Carismo. Poptávající, Dodavatelé ani jiní neregistrovaní uživatelé portálu Carismo nejsou oprávněni používat tento chráněný obsah nebo materiály, aniž k tomu měli explicitní svolení Provozovatele Portálu Carismo. Žádný uživatel Portálu Carismo nesmí kopírovat, reprodukovat, distribuovat, komerčně využívat ani v jakékoli podobě těžit z takových materiálů nebo obsahu, ani nebudete pomáhat/umožňovat třetí straně činnosti výše uvedené.

 3. Pro ochranu zájmů Poptávajících, Dodavatelů a Provozovatele Portálu Carismo je jako nedovolené užívání portálu Carismo zejména zakázáno jakýkoli automatizovaný sběr dat a informací; kopírování a ukládání informací, dat a obrázků pro jiné než osobní účely uživatele; rozesílání nevyžádaných informací.

 

8. Cookies

 1. Dodavatelé berou na vědomí, že Provozovatel Portálu Carismo je oprávněn používat tzv. cookies soubory, malé textové soubory, které identifikují prohlížeč uživatele Portálu Carismo a nahrávají jeho uživatelské aktivity, jakmile vstoupí na Portál Carismo. Cookies jsou soubory zaslané do prohlížeče prostřednictvím webového serveru, aby bylo možné nahrávat uživatelské aktivity během navigace. Cookies mohou být používány také pro měření sledovanosti Portálu Carismo a parametrů provozu Portálu Carismo. Cookies neposkytují žádné konkrétní osobní údaje o uživateli Portálu Carismo.

 2. Dodavatelé jsou oprávněni nastavit svůj prohlížeč tak, aby bylo používání Cookies na jejich počítači zabráněno.

 3. Portál automaticky identifikuje IP adresu uživatele Portálu Carismo. IP adresa je číslo automaticky přidělené počítači uživatele po připojení k internetu. Všechny tyto informace jsou zaznamenávány v souboru činnosti serverem, který umožňuje následné zpracování údajů za účelem zpracování statistických opatření, které ukazují počet zobrazení stránek Portálu Carismo, počet návštěv webových služeb, pořadí návštěv, přístupový bod, atd.

 

9. Závěrečná ustanovení

 1. Provozovatel Portálu Carismo, Poptávající a Dodavatelé výslovně sjednávají, že pro řešení vzájemných sporů věcnou a místní příslušnost obecného soudu v České republice.

 2. Právní vztahy výslovně neupravené těmito podmínkami se řídí právními předpisy platnými na území České republiky. Odchylná písemná ujednání mezi Dodavatelem, Poptávajícím a Provozovatelem portálu Carismo mají přednost před ustanoveními těchto Podmínek.

 3. Tyto smluvní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

 4. Vyřizování stížností Poptávajících, jsou-li spotřebiteli, zajišťuje Provozovatel Portálu Carismo prostřednictvím elektronické adresy info@carismo.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašle Provozovatel Portálu Carismo na elektronickou adresu Poptávajícího.

 5. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Top nabídky
Volkswagen
Volkswagen
Passat GTE
11 204 Kč
Zobrazit
Do výroby
Do 3 týdnů
Ihned k odběru
Hyundai
Hyundai
Tucson
499 990 Kč
-2%
489 990 Kč
Zobrazit
Do výroby
Do 15 týdnů
Super cena / výkon
Audi
Audi
Q7
1 771 900 Kč
-19%
1 435 239 Kč
Zobrazit
Do výroby
Do 20 týdnů
Nabídka týdne
BMW
BMW
X6
1 973 400 Kč
-12%
1 736 592 Kč
Zobrazit
Do výroby
Do 20 týdnů
Na objednání
BMW
BMW
X1
803 400 Kč
-23%
618 618 Kč
Zobrazit
Do výroby
Do 20 týdnů
Na objednání
BMW
BMW
M4 Coupé
2 145 000 Kč
-30%
1 501 500 Kč
Zobrazit
new

Novinky na trhu

Novinky, které již přišly k českým dealerům. A právě přes Carismo za ty nejlepší ceny.
Nejnovější nabídky
Nejpoptávanější vozy za posledních 90 dní