Obchodní podmínky pro Poptávající

Provozovatel portálu Carismo

Hollar Ventures s.r.o.
sídlem Jindřicha Plachty 1092/24, Praha 5
IČ: 04337964
DIČ: CZ 04337964

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 246073

OBSAH PODMÍNEK

Tyto podmínky služby Carismo tvoří jeden celek rozdělený na následující části:

 1. Obecná ustanovení
 2. Služba Carismo probíhá tímto způsobem
 3. Definice pro účely těchto Podmínek
 4. Pravidla pro Poptávající
 5. Další ustanovení
 6. Pravidla ochrany osobních údajů
 7. Autorskoprávní ujednání
 8. Cookies
 9. Závěrečná ustanovení
 

1. Obecná ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky služby Carismo (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti Poptávajících vznikající v souvislosti s užíváním služby Carismo, která umožňuje Poptávajícím zadat zdarma na Portále Carismo svojí poptávku na koupi Motorového vozidla, nájem Motorového vozidla ve formě operativního leasingu, servis Motorového vozidla a další obdobné služby a Dodavateli umožňuje reagovat na tuto poptávku podáním nabídky na prodej Motorového vozidla, nebo poskytnutí jiných obdobných služeb (dále jen „Služba Carismo“). Provozovatel Služby Carismo vytváří příležitosti k uzavření příslušných zejména kupních smluv, ale v žádném případě není přímým prodejcem Motorových vozidel nebo jinou smluvní stranou a ani nevstupuje do smluvního vztahu mezi Poptávajícím a Dodavatelem.

 2. Využitím služby Carismo Poptávající udělují souhlas s těmito Podmínkami a Pravidly ochrany osobních údajů a zavazují se jimi řídit, nebylo-li mezi stranami výslovně dohodnuto jinak. Poptávající mají možnost se s těmito Podmínkami předem seznámit a jejich odsouhlasení je předpokladem využití služby Carismo.

 3. Poptávající souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při využití služby Carismo. Náklady jim vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí sami.

2. Služba Carismo probíhá tímto způsobem:

 1. Poptávající zadá na Portál Carismo poptávku, tedy svoje požadavky a preference pro nákup Motorového vozidla nebo poskytnutí jiné obdobné služby.

 2. Provozovatel Portálu Carismo telefonicky kontaktuje Poptávajícího, aby zjistil další relevantní informace pro vytvoření nabídky. Za účelem sjednání služby Carismo a správného vyřizování a upřesnění požadavků v rámci služby Carismo Provozovatel Portálu Carismo monitoruje a zaznamenává veškeré telefonické hovory s Poptávajícími. Poptávající jsou o této skutečnosti předem informováni.
 3. Dodavatelé zašlou Poptávajícímu své nabídky na prodej Motorového vozidla nebo poskytnutí jiné obdobné služby tak, aby nabídky odpovídaly požadavkům a preferencím uvedeným v poptávce Poptávajícího. V případě prodeje by součástí nabídky Dodavatele měla být prodejní cena, datum dodání motorového vozidla, informace o případných dalších nákladech a další údaje níže uvedené v těchto Podmínkách. Poptá-li Poptávající koupi Motorového Vozidla, vždy mu budou nabídnuty i služby pojištění Motorového vozidla, s čímž Poptávající souhlasí.

 4. V případě, že má Poptávající zájem o nabídku konkrétního Dodavatele, kontaktuje Dodavatele na e-mailový nebo telefonický kontakt uvedený v nabídce. Kontaktování Dodavatele nezavazuje Poptávajícího k uzavření kupní či jiné smlouvy.

 5. Následně dojde k jednání mezi Dodavatelem a Poptávajícím, jehož výsledkem může být uzavření kupní smlouvy na prodej Motorového vozidla či jiné obdobné smlouvy.takt uvedený v nabídce. Kontaktování Dodavatele nezavazuje Poptávajícího k uzavření kupní či jiné smlouvy.

 6. Pokud se Poptávající rozhodne využít nabídky Dodavatele, vstupuje do smluvního závazku s Dodavatelem, nikoliv s Provozovatelem Portálu Carismo.

 7. Provozovatel Portálu Carismo negarantuje Poptávajícím počet zaslaných nabídek ze strany Dodavatelů. Provozovatel Portálu Carismo zároveň negarantuje Dodavatelům, že jejich nabídka bude realizována.

3. Definice pro účely těchto Podmínek

„Portál Carismo“ – webový portál dostupný na webové stránce www.carismo.cz.

„Služby Provozovatele Portálu Carismo“ – Služba Carismo a další související služby, jejichž aktuální nabídka a přesná specifikace i cena je vždy uvedena na Portálu Carismo. Provozovatel Portálu Carismo je oprávněn rozšířit anebo zúžit rozsah Služeb Poskytovatele Portálu Carismo. O této skutečnosti není Provozovatel Portálu Carismo povinen Dodavatele ani Poptávající informovat.

„Dodavatel“ – fyzická osoba podnikající na základě živnostenského nebo jiného oprávnění, právnická osoba nebo jiný subjekt mající přidělené identifikační číslo na území Evropské unie, který podává prostřednictvím Portálu Carismo Poptávajícím nabídky na prodej Motorového vozidla či poskytnutí jiných obdobných služeb.

„Poptávající“ – fyzická nebo právnická osoba, která podá na portálu Carismo poptávku na koupi Motorového vozidla či poskytnutí jiných obdobných služeb a má zájem o zasílání nabídek Dodavatelů, případně po řádné registraci má zájem na využití dalších služeb nabízených Provozovatelem Portálu Carismo.

„Motorové vozidlo“ – jednostopý nebo dvoustopý motorový dopravní prostředek určený k přepravě na pozemních komunikacích.

 

4. Pravidla pro Poptávající

 1. Poptávající má možnost zadat prostřednictvím Portálu Carismo poptávku na koupi motorového vozidla nebo poskytnutí jiných obdobných služeb. Podání poptávky je bezplatné.

 2. Poptávající je povinen v poptávce uvést pravdivé a úplné požadované údaje. Při uvedení nepravdivých a/nebo neúplných údajů nese Poptávající veškerou odpovědnost za škodu tímto způsobenou. Provozovatel Portálu Carismo neodpovídá za zneužití jakýchkoliv údajů zveřejněných na Portále Carismo.

 3. Poptávající je povinen informovat Provozovatele Portálu Carismo o změnách, které mohou ovlivnit platnost poptávky. Dále je povinen informovat Provozovatele o změně kontaktních údajů. Provozovatel Portálu Carismo je oprávněn obrátit se na Poptávajícího za účelem ověření aktuálnosti, resp. správnosti poskytnutých údajů. Údaje, u nichž bude existovat opodstatněná pochybnost o jejich správnosti, budou blokovány s tím, že pokud je nebude možné opravit nebo ověřit, popř. by takováto oprava nebo ověření bylo spojeno s neúměrnými náklady nebo obtížemi, dojde k jejich likvidaci.

 4. Poptávající se zavazuje, že nebude na Portál Carismo vkládat takové poptávky, které slouží k monitoringu trhu, konkurenčního prostředí, nekalé soutěži nebo k jiným negativním účelům. Prvotním a jediným zájmem Poptávajícího musí být nalezení vhodného Dodavatele pro realizaci poptávky a navázání spolupráce s Dodavatelem.

 5. Poptávající souhlasí s tím, že se údaje vyplněné v poptávce mohou zobrazit i na partnerských Portálech Provozovatele Portálu Carismo.

 6. Poptávající souhlasí, aby Provozovatel Portálu Carismo poskytl jeho poptávky Dodavatelům. Poptávající souhlasí s tím, že mu po podání poptávky na Portálu Carismo, budou zasílány na jeho e-mailovou adresu nabídky od Dodavatelů. Tyto nabídky jsou v plné kompetenci jednotlivých Dodavatelů a Provozovatel Portálu Carismo za ně nenese žádnou odpovědnost.

 7. Vložením poptávky Poptávající souhlasí s tím, aby mu byla na jeho e-mailovou a korespondenční adresu Provozovatelem Portálu Carismo a Dodavateli zasílána obchodní sdělení, dále aby byl kontaktován direct mailem obsahujícím obchodní sdělení a také prostřednictvím telemarketingu obsahujícího obchodní sdělení týkající se produktů, obchodu a služeb Provozovatele Portálu Carismo, osob s ním tvořících holding a Dodavatelů. Tento souhlas může Poptávající kdykoliv odvolat, a to písemným sdělením zaslaným na adresu sídla Provozovatele Portálu Carismo nebo na e-mailovou adresu info@carismo.cz.

 8. Poptávající souhlasí s případnou úpravou obsahu poptávek tak, aby byl zachován smysl poptávky.

 9. Provozovatel Portálu Carismo má právo dle vlastního uvážení nezveřejnit na Portálu Carismo, nerozeslat Dodavatelům poptávku či odmítnout poptávku Poptávajícího v případě, že Poptávající

  1. uvádí nepravdivé údaje o sobě nebo o své firmě, příp. v poptávce nejsou uvedeny dostatečné kontaktní údaje na Poptávajícího nebo popis poptávky;
  2. za poptávkou se skrývá reklama, nabídka třetích stran nebo Poptávajícího, či propagace zboží nebo služeb;
  3. poptávka zjevně slouží k získání informací o Dodavatelích, zejména pak k monitoringu trhu cen a konkurenčního prostředí;
  4. poptávka může ohrozit dobré jméno Provozovatele Portálu Carismo nebo je v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy;
  5. opakovaně či hrubým způsobem jedná v rozporu s těmito Podmínkami, zákonem nebo dobrými mravy, nebo
  6. má vůči Provozovateli Portálu Carismo jakýkoliv závazek po splatnosti více než 30 dnů.
 10. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za nabídky Dodavatelů, které díky Portálu Carismo Poptávající obdrží.

 11. Poptávající je srozuměn se skutečností, že jakékoliv reklamní nabídky Provozovatele Portálu Carismo ve formě reklamy a informace uvedené v jeho cenících anebo katalozích se nepovažují za nabídku na uzavření smlouvy.

 12. Pokud se Poptávající rozhodne reagovat na nabídku od Dodavatele, nezavazuje se tímto k uzavření jakékoliv kupní či jiné smlouvy.

 13. Provozovatel je oprávněn požadovat po Poptávajících uhrazení zálohy (dále jen „Záloha“). Zaplacením Zálohy Poptávající potvrdí svůj vážný zájem o koupi motorového vozidla. Záloha bude hrazena na základě zálohové faktury, kterou Provozovatel zašle Poptávajícímu na jeho e-mailovou adresu. Provozovatel vrátí Poptávajícímu Zálohu v případě, že (i) dojde k uzavření kupní smlouvy mezi Poptávajícím a Dodavatelem, předmětem kterého bude koupě motorového vozidla, a to do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy mezi Poptávajícím a Dodavatelem, nebo (ii) nedojde k uzavření smluvního vztahu mezi Poptávajícím a Dodavatelem a zároveň Poptávající nebude se službou Carismo spokojen, o čemž se Poptávající zavazuje neprodleně informovat Provozovatele a požádat ho o vrácení Zálohy. Provozovatel následně vrátí Zálohu do 30 dnů ode dne obdržení žádosti o vrácení Zálohy. Záloha bude vracena na bankovní účet, ze kterého byla zaslána, nedohodnou-li se strany jinak. Provozovatel není povinen vrátit Poptávajícímu Zálohu v případě, že k uzavření smluvního vztahu mezi Poptávajícím a Dodavatelem nedojde, avšak Poptávající bude se Službou Carismo spokojen a vrácení zálohy nebude požadovat.

 14. Poptávající vložením poptávky na Portál Carismo projevuje souhlas s těmito Podmínkami, resp. podmínkami platnými v okamžiku vložení poptávky na Portál Carismo, a zavazuje se je při užívání Portálu Carismo dodržovat. Provozovatel Portálu Carismo si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek. O změně Podmínek nebude Provozovatel Portálu Carismo Poptávajícího informovat. Poptávající je povinen se pravidelně seznamovat s podobou a případnými změnami těchto Podmínek. Pokud bude Poptávající i po provedených změnách jakkoliv užívat Portál Carismo, má se za to, že se se změnami všeobecných podmínek seznámil a bezvýhradně s nimi souhlasí. Aktuální znění Podmínek je dostupné na Portálu Carismo.

 
 

5. Další ustanovení

 1. Provozovatel Portálu Carismo v žádném případě neručí za smluvní vztah, který vznikne mezi Poptávajícím a Dodavatelem. Jakékoliv škody vzniklé v důsledku činnosti Dodavatele vůči Poptávajícímu či v důsledku nevhodné, chybné či jinak vadné poptávky Poptávajícího, nelze vymáhat po Provozovateli Portálu Carismo.

 2. Vzniknou-li v důsledku porušení těchto Podmínek nebo jinou činností třetí straně vinou Poptávajícího ztráty nebo škody, nese Poptávající, který tyto ztráty nebo škody způsobil, plnou odpovědnost a Provozovatel Portálu Carismo je oprávněn vydat třetí osobě kontaktní údaje Poptávajícího. Provozovatel Portálu Carismo je současně oprávněn na Poptávajícím vymáhat náhradu škody (zejm. poškození dobrého jména Portálu), kterou Poptávající svým jednáním způsobil.

 3. Každý Poptávající užívá Portál Carismo na vlastní riziko. Provozovatele Portálu Carismo neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním Portálu Carismo a dále za škody vzniklé z důvodů jeho částečné a/nebo úplné nefunkčnosti nebo nemožnosti využívání obsahu Portálu Carismo. Provozovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybného fungování Portálu Carismo. Provozovatel Portálu Carismo neodpovídá za škody způsobené nefunkčností Portálu Carismo, zničení, poškození či ztrátu dat, pokud tyto události byly způsobeny jinou osobou nebo v důsledku zásahu vyšší moci.

 4. Provozovatel portálu Carismo neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky se mohou ve formě reklamy, inzerce či jinak objevit na Portálu Carismo. Provozovatel portálu Carismo neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na Portále Carismo.

 

6. Pravidla ochrany osobních údajů

 1. Poptávající bere na vědomí, že pro plnění služby Carismo, konkrétně za účelem zaslání nabídky na koupi motorového vozidla nebo poskytnutí jiné obdobné služby, kterou Poptávající požaduje, je nutné, aby Provozovatel portálu Carismo zpřístupnil osobní údaje Poptávajících Dodavatelům v rozsahu jméno a příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, rodné číslo a IČO. Pokud má Poptávající zájem o nabídku dalších dodatkových služeb Carismo, jako je financování kupní ceny Motorového vozidla nebo pojištění Motorového vozidla, je nutné, aby Provozovatel portálu Carismo zpřístupnil uvedené osobní údaje také poskytovatelům finančních a pojišťovacích služeb, se kterými Provozovatel Portálu Carismo spolupracuje.

 2. Poptávající bere na vědomí, že informace o zásadách a postupech Provozovatele portálu Carismo při zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu „Pravidla ochrany osobních údajů“, které jsou dostupné na Portálu Carismo. Využitím Služby Carismo Poptávající potvrzuje, že byl s Pravidly ochrany osobních údajů seznámen.

 

7. Autorskoprávní ujednání

 1. Provozovatel Portálu Carismo je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněn k výkonu majetkových autorských práv k portálu Carismo. Provozovateli Portálu Carismo náleží veškerá práva k vlastnímu obsahu portálu Carismo, včetně textu a jeho designu, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na portálu Carismo.

 2. Veškerá autorská díla, materiály, ochranné známky a další součásti portálu Carismo, na které se vztahuje ochrana autorských práv, zůstávají za všech okolností ve vlastnictví Provozovatele Portálu Carismo. Poptávající, Dodavatelé ani jiní neregistrovaní uživatelé portálu Carismo nejsou oprávněni používat tento chráněný obsah nebo materiály, aniž k tomu měli explicitní svolení Provozovatele Portálu Carismo. Žádný uživatel Portálu Carismo nesmí kopírovat, reprodukovat, distribuovat, komerčně využívat ani v jakékoli podobě těžit z takových materiálů nebo obsahu, ani nebudete pomáhat/umožňovat třetí straně činnosti výše uvedené.

 3. Pro ochranu zájmů Poptávajících, Dodavatelů a Provozovatele Portálu Carismo je jako nedovolené užívání portálu Carismo zejména zakázáno jakýkoli automatizovaný sběr dat a informací; kopírování a ukládání informací, dat a obrázků pro jiné než osobní účely uživatele; rozesílání nevyžádaných informací.

 

8. Cookies

 1. Poptávající berou na vědomí, že Provozovatel Portálu Carismo je oprávněn používat tzv. cookies soubory, malé textové soubory, které identifikují prohlížeč uživatele Portálu Carismo a nahrávají jeho uživatelské aktivity, jakmile vstoupí na Portál Carismo. Cookies jsou soubory zaslané do prohlížeče prostřednictvím webového serveru, aby bylo možné nahrávat uživatelské aktivity během navigace. Cookies mohou být používány také pro měření sledovanosti Portálu Carismo a parametrů provozu Portálu Carismo. Cookies neposkytují žádné konkrétní osobní údaje o uživateli Portálu Carismo.

 2. Poptávající jsou oprávněni nastavit svůj prohlížeč tak, aby bylo používání Cookies na jejich počítači zabráněno.

 3. Portál automaticky identifikuje IP adresu uživatele Portálu Carismo. IP adresa je číslo automaticky přidělené počítači uživatele po připojení k internetu. Všechny tyto informace jsou zaznamenávány v souboru činnosti serverem, který umožňuje následné zpracování údajů za účelem zpracování statistických opatření, které ukazují počet zobrazení stránek Portálu Carismo, počet návštěv webových služeb, pořadí návštěv, přístupový bod, atd.

 

9. Závěrečná ustanovení

 1. Provozovatel Portálu Carismo, Poptávající a Dodavatelé výslovně sjednávají, že pro řešení vzájemných sporů věcnou a místní příslušnost obecného soudu v České republice.

 2. Právní vztahy výslovně neupravené těmito podmínkami se řídí právními předpisy platnými na území České republiky. Odchylná písemná ujednání mezi Dodavatelem, Poptávajícím a Provozovatelem portálu Carismo mají přednost před ustanoveními těchto Podmínek.

 3. Tyto smluvní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

 4. Vyřizování stížností Poptávajících, jsou-li spotřebiteli, zajišťuje Provozovatel Portálu Carismo prostřednictvím elektronické adresy info@carismo.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašle Provozovatel Portálu Carismo na elektronickou adresu Poptávajícího.

 5. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Katalog vozů

Alfa Romeo

Aston Martin

Audi

Bentley

BMW

Cadillac

Citroën

Dacia

Ferrari

Fiat

Ford

Honda

Hyundai

Chevrolet

Infiniti

Iveco

Jaguar

Jeep

Kia

Lamborghini

Land Rover

Lexus

Maserati

Mazda

Mercedes-Benz

Mini

Mitsubishi

Nissan

Opel

Peugeot

Porsche

Renault

Rolls-Royce

SEAT

Smart

Subaru

Suzuki

Škoda

Tesla

Toyota

Volkswagen

Volvo

Naposledy prohlédnuté modely

Toyota C-HR 1.2 Turbo Multidrive S Executive
Toyota
C-HR
Výbava: Executive
1.2 Turbo Multidrive S
Benzín Benzín
Automatická Automatická
Spotřeba 5.9 l/100km
Výkon 85 kw
619 900 Kč
Poptat vůz
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI ACT DSG Comfortline
Volkswagen
Tiguan
Výbava: Comfortline
1.4 TSI ACT DSG
Benzín Benzín
Automatická Automatická
Spotřeba 6.1 l/100km
Výkon 110 kw
761 900 Kč
Poptat vůz Přečíst recenzi
Peugeot Rifter 1.5 BlueHDi 75 kW Allure Long 7místné
Peugeot
Rifter
Výbava: Allure Long 7místné
1.5 BlueHDi 75 kW
Nafta Nafta
Manuální Manuální
Spotřeba 4.3 l/100km
Výkon 75 kw
492 000 Kč
Poptat vůz
Jaguar XJ Long 3.0 L V6 KOMPRESOR 340 K AWD PREMIUM LUXURY LWB
Jaguar
XJ Long
Výbava: PREMIUM LUXURY LWB
3.0 L V6 KOMPRESOR 340 K AWD
Benzín Benzín
Automatická Automatická
Spotřeba 9.8 l/100km
Výkon 250 kw
2 723 468 Kč
Poptat vůz
Dacia Duster 1.6 SCe 84kW 4x4 Prestige
Dacia
Duster
Výbava: Prestige
1.6 SCe 84kW 4x4
Benzín Benzín
Manuální Manuální
Spotřeba 6.8 l/100km
Výkon 84 kw
389 900 Kč
Poptat vůz
Volvo S60 D4 Summum
Volvo
S60
Výbava: Summum
D4
Nafta Nafta
Manuální Manuální
Spotřeba 3.9 l/100km
Výkon 140 kw
1 053 000 Kč
Poptat vůz
Mazda CX-5 2.5 SKYACTIV-G AT Revolution
Mazda
CX-5
Výbava: Revolution
2.5 SKYACTIV-G AT
Benzín Benzín
Automatická Automatická
Spotřeba 7.1 l/100km
Výkon 143 kw
819 400 Kč
Poptat vůz
Peugeot 5008 1.2 Puretech Allure
Peugeot
5008
Výbava: Allure
1.2 Puretech
Benzín Benzín
Manuální Manuální
Spotřeba 5.1 l/100km
Výkon 96 kw
600 000 Kč
Poptat vůz
Renault Mégane Grandtour 1.6 SCe 115 Zen
Renault
Mégane Grandtour
Výbava: Zen
1.6 SCe 115
Benzín Benzín
Manuální Manuální
Spotřeba 6.3 l/100km
Výkon 84 kw
354 900 Kč
Poptat vůz
Audi A5 Coupé 2.0 TDI/140 kW quattro A5
Audi
A5 Coupé
Výbava: A5
2.0 TDI/140 kW quattro
Nafta Nafta
Manuální Manuální
Spotřeba 4.4 l/100km
Výkon 140 kw
1 171 900 Kč
Poptat vůz
Opel Corsa 5dv. 1.3 CDTI/70 kW AT Smile
Opel
Corsa 5dv.
Výbava: Smile
1.3 CDTI/70 kW AT
Nafta Nafta
Automatická Automatická
Spotřeba 3.1 l/100km
Výkon 70 kw
396 900 Kč
Poptat vůz
Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi/132 kW 4x4 Powershift ST-Line
Ford
Mondeo kombi
Výbava: ST-Line
2.0 TDCi/132 kW 4x4 Powershift
Nafta Nafta
Automatická Automatická
Spotřeba 5.3 l/100km
Výkon 132 kw
1 079 990 Kč
Poptat vůz

Naposledy konfigurované modely

Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet Premium
Suzuki
Vitara
Výbava: Premium
1.4 Boosterjet
Benzín Benzín
Manuální Manuální
Spotřeba 5.8 l/100km
Výkon 103 kw
456 900 Kč
Poptat vůz
Suzuki S-Cross 1.4 BoosterJet Premium
Suzuki
S-Cross
Výbava: Premium
1.4 BoosterJet
Benzín Benzín
Manuální Manuální
Spotřeba 5.4 l/100km
Výkon 103 kw
469 900 Kč
Poptat vůz
Toyota ProAce Verso Kombi 2.0 D-4D 110kw City
Toyota
ProAce Verso Kombi
Výbava: City
2.0 D-4D 110kw
Nafta Nafta
Manuální Manuální
Spotřeba 5.3 l/100km
Výkon 110 kw
550 000 Kč
Poptat vůz
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI T-Roc
Volkswagen
T-Roc
Výbava: T-Roc
1.0 TSI
Benzín Benzín
Manuální Manuální
Spotřeba 5.1 l/100km
Výkon 81 kw
457 900 Kč
Poptat vůz
Hyundai i30 kombi 1.4 T-GDI Style
Hyundai
i30 kombi
Výbava: Style
1.4 T-GDI
Benzín Benzín
Manuální Manuální
Spotřeba 5 l/100km
Výkon 103 kw
534 990 Kč
Poptat vůz
Kia cee'd 1.4 CVVT First Edition
Kia
cee'd
Výbava: First Edition
1.4 CVVT
Benzín Benzín
Manuální Manuální
Spotřeba 6 l/100km
Výkon 73 kw
324 980 Kč
Poptat vůz Přečíst recenzi
Toyota ProAce Verso Kombi 2.0 D-4D 130kw L1
Toyota
ProAce Verso Kombi
Výbava: L1
2.0 D-4D 130kw
Nafta Nafta
Automatická Automatická
Spotřeba 5.7 l/100km
Výkon 130 kw
672 000 Kč
Poptat vůz
BMW i3 i3 94 Ah Sériové provedení
BMW
i3
Výbava: Sériové provedení
i3 94 Ah
Elektromotor Elektromotor
Automatická Automatická
Spotřeba 13.1 l/100km
Výkon 125 kw
1 014 000 Kč
Poptat vůz
Kia cee'd SW 1.6 GDI FIFA
Kia
cee'd SW
Výbava: FIFA
1.6 GDI
Benzín Benzín
Manuální Manuální
Spotřeba 6.3 l/100km
Výkon 99 kw
444 980 Kč
Poptat vůz Přečíst recenzi
Citroën Berlingo 1.5 BlueHDi 130 S&S MAN6 Shine
Citroën
Berlingo
Výbava: Shine
1.5 BlueHDi 130 S&S MAN6
Nafta Nafta
Manuální Manuální
Spotřeba 4.4 l/100km
Výkon 96 kw
514 900 Kč
Poptat vůz
Nissan Qashqai 1.6 DIG-T Visia
Nissan
Qashqai
Výbava: Visia
1.6 DIG-T
Benzín Benzín
Manuální Manuální
Spotřeba 5.8 l/100km
Výkon 120 kw
493 000 Kč
Poptat vůz
Volkswagen Touran 1.5 TSI 110 kW Comfortline
Volkswagen
Touran
Výbava: Comfortline
1.5 TSI 110 kW
Benzín Benzín
Manuální Manuální
Spotřeba 0 l/100km
Výkon 110 kw
638 900 Kč
Poptat vůz Přečíst recenzi

Naposledy prohlédnuté porovnání

Naposledy prohlédnuté stránky